پسته کیلویی که باعث ازدواج دو زوج شد

پسته مخصوصا خام آن از نظر طعم با بادام هندی “برادر” است چند بار دیده ام که کیسه پسته تازه خریداری شده در واقع آب می شود!

طعم بسیار لذیذ و همچنین لیستی از فواید سلامت جسمانی که ارائه می دهد، پسته کیلویی را در صدر فهرست غذاهای سالم – میوه ها، آجیل ها و دانه ها – برای همه قرار داده است.

پسته، مانند بادام، از قدردانی واقعی به خصوص از سوی افرادی که رژیم گیاهخواری را اتخاذ کرده اند، برخوردار است.

پسته حمل و نقل بسیار آسانی دارد و آن را کاندید مناسبی برای یک میان وعده سبک یا به عنوان طعم دهنده برای بسیاری از غذاها می کند.

پسته یکی از مهم ترین و با ارزش ترین محصولات باغی ایران است که سازگاری آن با شرایط نامساعد رشد به ویژه خشکی و شوری باعث تولید بالای آن در کشور می شود. 

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ویژگی‌های خاک بر عملکرد پسته و رتبه‌بندی آن برای کاربرد در مطالعات ارزیابی تناسب اراضی بود. 

پسته

بدین ترتیب 124 باغ پسته در استان های کرمان، فارس، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی انتخاب شدند. 

در هر باغ، مشخصات خاک مورد مطالعه قرار گرفت و پرسشنامه کاربری اراضی تکمیل شد. پس از انجام آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی لازم، رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام بین عملکرد (متغیر وابسته) و خصوصیات مختلف خاک (متغیرهای مستقل) انجام شد. 

با ایجاد روابط رگرسیونی ساده بین ویژگی‌های موثر خاک بر عملکرد، رتبه‌بندی ویژگی‌ها برای طبقات مختلف تناسب زمین تعیین شد. نتایج پتاسیم، شوری، ESP، شن و کلسیم موجود را نشان داد.

 بیشترین تنوع و pH، کربن آلی و فسفر موجود کمترین تغییرات را داشتند نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ورودی شوری، ESP، گچ، CaCO 3 ، شن، فسفر و پتاسیم قابل دسترس به معادله معنی‌دار است. (01/0p<). متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیونی با NRMSE=0.280 75 درصد از واریانس مربوط به متغیر وابسته (بازده) را تعیین کردند.

 در روابط رگرسیون ساده، شوری، ESP، گچ، CaCO 3 و شن تأثیر منفی و کربن آلی، فسفر و پتاسیم موجود تأثیر مثبت بر عملکرد داشتند. 

اعتبار سنجی رتبه بندی متغیرهای خاک با R20.82 = و NRMSE = 0.224 دقت قابل قبول متمایز جدول پیشنهادی را مشخص کردند که می تواند با اطمینان برای استفاده در ارزیابی تناسب زمین اعمال شود.